Norway
Industriforsikring Aon Norway

Industri og produksjon

God kontroll på egen risikoeksponering er fordelaktig for bedrifter på mange måter. God risikostyring gir sjeldnere avbrudd og begrenser tapet når uhellet først er ute. Det minsker risikoen for personskader betraktelig og bidrar også til lavere forsikringspremier.

Kontinuerlig drift og kontrollert produksjon

Brann, innbrudd, underslag, kopiering av teknologi og sabotasje på maskiner og utstyr er alle eksempler på uønskede hendelser som kan føre til store konsekvenser for en bedrift. Det er en klar sammenheng mellom fysisk sikring, gode rutiner og fornuftige kontrollmekanismer og de forsikringsløsningene man velger for å redusere følgene av slike uønskede hendelser.

Maskinskader er blant de hyppigste årsakene til avbrudd hos produksjonsbedrifter. Rutiner for vedlikehold og kalibrering av maskiner er en selvfølge i de aller fleste industribedrifter. Likevel er det viktig å ha gode forsikringsløsninger som dekker tap som skyldes fysiske skader og andre former for driftsavbrudd, uavhengig av skadeårsak. I våre dager har datarelaterte skader blitt en like vanlig årsak til avbrudd som kortslutninger, vann- og brannskader. Vi gir råd om forebyggende tiltak og anbefaler forsikringsprodukter etter våre kunders behov.

Leverandøravbrudd er en ofte undervurdert risiko hos produksjonsbedrifter. Mangel på råvarer til produksjonen, manglende emballasjeleveranse, avbrudd hos el/nett-leverandør el.l. kan føre til store økonomiske konsekvenser for en industribedrift. Vi analyserer leverandørsituasjonen i bedriftene, og gir råd om tiltak som reduserer farene for leveransesvikt. Vi gir også råd om katastrofeplaner og andre tiltak mot uforutsette hendelser som kan sette produksjonen i fare. Vi tilbyr også analyser som kan kvantifisere potensielt tap etter avbrudd hos enkeltleverandører og som tydeliggjør hvilke risikoer det bør rettes spesiell oppmerksomhet mot. Den største risikoen for en bedrift er ikke alltid åpenbar, og slike analyser gir derfor bedriften et meget godt grunnlag for å prioritere riktig i arbeidet med risikostyring. Mer om våre Risk Management-tjenester.

Mange produksjonsbedrifter har også behov for løsninger som reduserer tap av penger og omdømme dersom et produkt må trekkes tilbake, enten årsaken er produksjonsfeil eller at noen bevisst har påført produktet feil eller mangler.

Trygghet for de ansatte

Vårt fagmiljø for personalløsninger syr sammen fullstendige pensjons- og personalforsikringsordninger for ansatte på alle nivåer. På denne måten skapes et program av ansattegoder tilpasset behovene på den enkelte arbeidsplass. Mer om våre personalløsninger.

Sikker transport

Transportforsikring er relativt komplisert: Forsikringsvilkår og premier kan variere for ulike typer gods, når godset skal lastes om til et annet transportmiddel, eller for bestemte destinasjoner. Da er det godt å ha en dyktig forsikringsmegler! Mer om våre transportforsikringer.

Bistand i skadesaker

Saksbehandling og utbetaling av oppgjør ved forsikringsskader finner normalt sted i forsikringsselskapene. I Aon Norway legger vi likevel stor vekt på å inneha egen kompetanse på skadeoppgjørsprosesser, i form av medarbeidere som sitter på kundens side av bordet når spørsmål om erstatninger skal utredes. Vår oppgave er å kvalitetssikre skadebehandlingsprosessen slik at våre kunder kan få et raskt og riktig oppgjør i henhold til forsikringsvilkårene.

I Aon Norway har vi gode statistikk- og analyseverktøy for skader. Dette er viktige redskaper i arbeidet med risikostyring og er også en del av forhandlingsgrunnlaget overfor forsikringsselskapene i forbindelse med anbud og fornyelser.