Norway
Olje- og energiforsikring Aon Norway

Olje og energi

Oljeeventyret i Nordsjøen har ikke bare gitt oss velstandsøkning og en gjeldfri nasjon. Det har også tilført norske bedrifter ekspertise og teknologi som nå utnyttes over hele verden. Vi var med fra begynnelsen av!

Hele verdikjeden

I Aon bistår vi med forsikringsløsninger i hele verdikjeden: Leteaktivitet, byggeprosjekter, drift og viderebehandling av råvareproduktene, nedrigging og fjerning av installasjonene. Vi har et spesielt fokus på de tre hovedområdene operatørforsikring, kontraktørforsikring og byggerisiko. Vi har også spisskompetanse innenfor seismikk, produktgarantier og flytende produksjonsløsninger.

Store prosjekter

Olje og energi-sektoren karakteriseres av mange store prosjekter. Det dreier seg om betydelige verdier som skal forsikres. Noen av oppdragene krever nær opp til maksimal utnyttelse av markedskapasitet i det kommersielle forsikringsmarked på verdensbasis. Vår utfordring består ofte i å kunne dele opp prosjektrisikoen i elementer som de forskjellige forsikringsmarkedene kan forholde seg til, og samtidig beholde helheten og oversikten.

Vi planlegger forsikringsprogrammene, utarbeider priser og betingelser, og plasserer og overvåker forsikringene i det internasjonale forsikringsmarkedet.

Økende kompleksitet

Den økende kompleksiteten i de problemstillinger våre kunder presenterer for oss har medført at forsikringsmeglerens oppgaver i større grad enn tidligere er konsentrert om rådgivning og kvalitetssikring. Vi har bygget opp spesialkompetanse innenfor områdene konsulent og risk management-tjenester. Mer om våre risk management-tjenester.  

Trygghet for de ansatte

Vårt fagmiljø for personalløsninger syr sammen fullstendige pensjons- og personalforsikringsordninger for ansatte på alle nivåer. På denne måten skapes et program av ansattegoder tilpasset behovene på den enkelte arbeidsplass. Mer om våre personalløsninger. 

Assistanse ved forsikringsskader

Saksbehandling og utbetaling av oppgjør ved forsikringsskader finner normalt sted i forsikringsselskapene. I Aon legger vi likevel stor vekt på å inneha egen kompetanse på skadeoppgjørsprosesser, i form av medarbeidere som sitter på kundens side av bordet når spørsmål om erstatninger skal utredes. Vår oppgave er å kvalitetssikre skadebehandlingsprosessen slik at våre kunder kan få et raskt og riktig oppgjør i henhold til forsikringsvilkårene.

I Aon har vi gode statistikk- og analyseverktøy for skader. Dette er viktige redskaper i arbeidet med risikostyring. Det statistiske materialet kan benyttes i forhandlinger med forsikringsselskapene i forbindelse med anbud og fornyelser.

Vårt engasjement på dette området er spesielt omfattende innenfor skipsfart og offshore, der en enkelt skade kan være særdeles komplisert og tidkrevende.