Norway
Forsikring for offentlig sektor | Aon Norway

Offentlig sektor

Vi lever i et samfunn i forandring! Det finnes neppe noen del av samfunnslivet der dette er tydeligere enn i offentlig sektor. En rekke oppgaver som tradisjonelt har vært ivaretatt av kommunen eller fylkeskommunen utføres nå i privat regi. Kravene til inntjening er langt tøffere enn før, og det arbeides hele tiden for å finne nye måter å løse viktige samfunnsoppgaver på.

Eiendelene må forsikres!

Kommuner, fylkeskommuner og offentlige virksomheter har alle behov for å forsikre sine eiendeler, blant annet bygninger, biler og arbeidsmaskiner. Det er også behov for ansvarsforsikringer.

I Aon Norway har vi egne avdelinger som bistår med vurderinger av risikoforholdene rundt bygningsmasse og andre eiendeler. Vi har teknisk avdeling som bistår med råd om brann- og innbruddsforsikring, og juridisk avdeling som blant annet bistår med råd om ansvarsforsikringer.

Kommunens eller bedriftens evne til selv å bære deler av risikoen analyseres. Vi utarbeider alternative forslag til selvassuranse, sikringstiltak og nivået for det endelige forsikringsbehov. Anbudskonkurranser i henhold til lov om offentlige innkjøp administreres rutinemessig.

Gruppeliv og yrkesskade

Gruppeliv og yrkesskadeforsikringer er tariffbestemte goder. Også på dette området finnes det flere leverandører. Fordi det ikke er anledning til å gjøre endringer i innholdet av disse forsikringsordningene dreier konkurransen seg kun om tre forhold: Pris, kostnader og service. Aon Norway rådgir kommuner og fylkeskommuner i valg av forsikringsselskap, og assisterer i forhandlinger om pris og andre betingelser.

Assistanse ved forsikringsskader

Saksbehandling og utbetaling av oppgjør ved forsikringsskader finner normalt sted i forsikringsselskapene. I Aon Norway legger vi likevel stor vekt på å inneha egen kompetanse på skadeoppgjørsprosesser, i form av medarbeidere som sitter på kundens side av bordet når spørsmål om erstatninger skal utredes. Vår oppgave er å kvalitetssikre skadebehandlingsprosessen slik at våre kunder kan få et raskt og riktig oppgjør i henhold til forsikringsvilkårene. 

I Aon Norway har vi gode statistikk- og analyseverktøy for skader. Dette er viktige redskaper i arbeidet med risikostyring. Det statistiske materialet kan benyttes i forhandlinger med forsikringsselskapene i forbindelse med anbud og fornyelser.

Hva gjør vi på pensjon?

Tradisjonelt har utredninger av pensjonsordninger for kommuner basert seg hovedsakelig på kvantitative data – historisk avkastning og soliditet. Dette er forhold som er lette å måle, men som har relativt liten forklaringsverdi for fremtidig avkastning.

Vi anbefaler alltid en grundig analyse av de forsikringsmessige forhold, samt de kvalitative forhold hos de alternative leverandører (forvaltningsfilosofi, rapporteringssystemer, kontrollrutiner og forvaltningskompetanse). Dette er områder som krever større innsikt og kompetanse, men som gir et vesentlig bedre grunnlag for å foreta en riktig beslutning. 

Seniorpolitikk i kommunen

Hovedtariffavtalen slår fast at kommunene skal utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. Slike virkemidler kan være tilpasset arbeidstid, tilrettelegging av arbeidsoppgaver, tjenestefri med lønn og lignende.

Vi foretar komplette demografiske analyser av alle ansatte i kommunen. Hovedhensikten er å belyse hvordan demografiske data påvirker pensjonsutgiftene hos hver enkelt pensjonsinnretning kommunen har. Vi utfører også evalueringer av eksisterende seniorpolitikk i kommuner som har hatt dette i noen år.

Forsikring av kunst i kommunene

Sikring av kulturverdier representerer en spesiell utfordring i offentlig sektor. Trange økonomiske rammevilkår er gjerne en kilde til frustrasjon. Når de samme begrensete midlene skal dekke både innkjøp, vedlikehold og verdisikring er det gjerne forsikringene som velges bort.

Det er også lett å miste oversikten over gjenstander som er spredt mellom et stort antall skoler, sykehjem og andre kommunale eiendommer. Ofte dreier det seg om testamentariske gaver, gjerne med klausuler fra giver. Mange kommuner har opplevd å komme både i forlegenhet og i erstatningsansvar fordi man ikke har tatt skikkelig vare på verdifulle kunstgjenstander.